Palace-Poker Szombathely

                                                         Szombathely, Póker, Poker, Cash game, Versenyek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az All In Póker Club kártyatermet üzemeltető Pannon Póker Kft. (9700 Szombathely Semmelweis u. 2.) adatvédelmi tájékoztatója.

A www.palace-poker.hu honlap  nem tárol adatot látogatóiról.

A kártyatermet látogató személy az alábbi tájékoztató tartalmát elfogadja és erről a kártyateremben tőrténő regisztrációkor írásos nyilatkozatot tesz.

A kártyaterem kép és hangfelvételt rögzít, melyet 45  napig tárol.

A felvételekbe a Szerencsejáték Felügyelet a Szjtv-ben (a mindenkor hatályos,a szerencsejáték szervezésérőlszóló 1991. évi XXXIV. törvény) előirt ellenőrzési feladatai céljából tekinthet bele.

A felvételekbe  az üzemeltető kijelölt személyei nézhetnek bele a kártyaterem biztonságos és szabályos működése érdekében.

 

A kártyaterem  szolgáltatások igénybevételéhez –jogszabályi előírás alapjánszükséges, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait /REGISZTRÁCIÓ/.

Ezen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétegye azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

-A mindenkor hatályos, a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet.
- A mindenkor hatályos, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM Rendelet.
- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.törvény.

-A mindenkor hatályos, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény.

A kártyaterem a felvett adatokat zárt rendszerben tárolja, azokba csak a kijelölt személyek tekinthetnek bele.

A kártyaterem a felvett adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt feladatainak teljesítése céjából használja.

  A kártyaterem a felvett adatokat semmilyen üzleti célból nem használja.

 

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a személyes adatokat, amelyeket a Regisztráció során kötelezően meg kell adni a kártyaterem részére. Az alábbi felsorolásban nem szereplő személyes adatok fajtái és a kezelésükre vonatkozó rendelkezések az egyes adatkezelési céloknál kerülnek feltüntetésre.

 

A Regisztráció során az alábbi személyes adatokat a kártyaterem a Pmt. Szjtv. és a PMRendelet rendelkezései alapján kötelezően rögzíti

 

Személyes adat megnevezése                                   Adatkezelés jogalapja

 

1.családi és utónév                                                        Pmt. 7. § (2) bek. aa) pontSzjtv. 29/H. § (1) bek. a) pont

 

2. születési családi és utónév                                         Pmt. 7. § (2) bek. ab)pont; Szjtv. 29/H. § (1) bek. a) pont

 

3. születési hely és idő                                                    Pmt. 7. § (2) bek. ad) pont; 17. § (1) bek.; Szjtv. 29/H. §(1) bek. e) pont

 

4.anyja neve                                                                    Pmt. 7. § (2) bek. ae) pont; 17. § (1) bek.; Szjtv. 29/H. §(1) bek. a) pont

 

5. lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)                Pmt. 7. § (2) bek. af) pont; Szjtv. 29/H. § (1) bek. b)pont

 

6.állampolgárság                                                              Pmt. 7. § (2) bek. ac) pont; Szjtv. 29/H. § (1) bek. c) pont

 

7. azonosító okmány típusa és száma                             Pmt. 7. § (2) bek. ag) pont; Szjtv. 29/H. § (1) bek. d) pont

 

8. magyar állampolgár személyazonosság igazolásáraalkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány,vagy vezetői engedély, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány                                                       Pmt. 7. § (3) bek. aa) pont

 

9. külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely     Pmt. 7. § (3) bek. ab) pont; Szjtv. 29/H. § (1) bek. b)pont

 

10.külföldi természetes személy útlevele vagy személyiazonosító igazolványa, feltévehogy az magyarországitartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya (vízum)      Pmt. 7. § (3) bek. ab) pont

 

11.  a Pmt. 7. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott adatottartalmazó, és a Pmt. 7. § (4) bekezdésében meghatározott okirat másolata                                                                                 Pmt. 17. §

 

12.az azonosító okmány digitális másolata                            Pmt. 7. § (8) bek.

 

13 a személyazonosságot igazoló okirat érvényesség           Pmt. 7. § (5) bek.

 

14. A Játékos köteles az Adatkezelő részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a Játékos kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy aPmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.                                                                        Pmt. 19. § (1) bek.

 

15.Ha a Játékos kiemelt közszereplőnek minősül, a Pmt.16. § (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.                                        Pmt. 19. § (2) bek.
 
16.önkizárás tényét és időszakát                                          PM Rendelet 30. § c) pont

 

17. önkorlátozó intézkedés tárgyát és időtartamát             PM Rendelet 30. §d) pont
 
18 digitáls fénykép a játékosról

 

 

ADATKEZELÉSI CÉLOK,AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA

 

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik a Játékos személyes adatainak a kezelése.

 

Regisztráció, számítógépes nyilvántartás, ügyfél- átvilágítás, ügyfélkapcsolat:

 

a )Az adatkezelés célja a Pmt. (7.§,10. §, 17. §, 19. §), az Szjtv. (29/H. §), valamint a Korm. Rendelet előírásaival összhangban a Pmt. 6. § (1) bek.-ben rögzített esetekben elvégzendő fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések lefolytatása(Pmt.17-19. §)játékosvédelem biztosítása (Szjtv. 29/H. §),valamint a játékosvédelmi nyilvántartásbatörténő betekintés elvégzése(Korm. Rendelet6-9. §).


Ön itt van: Home ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ